***  MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE ***
Faqja kryesore | Rreth nesh | Dokumentat Ligjore | Mallrat me përdorim të dyfishtë | Mallrat Ushtarake | Kontakt | English

 

Titullari
Struktura
Kontrolli Shtetëror i Eksporteve
Legjislacioni
Procedurat
Publikime
E drejta informimit

 


 

      Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve lëshon këto dokumente ligjore:

1
Licensë eksporti me një përdorim për mallra ushtarake
2
Licensë eksporti e përgjithshme për mallra ushtarake
3
Licensë eksporti e pakufizuar për mallra ushtarake
4
Licensë importi me një përdorim për mallra ushtarake
5
Licensë importi e përgjithshme për mallra ushtarake
6
Licensë importi e pakufizuar për mallra ushtarake
7
Licensë për veprimtari ndërmjetësuese(brokerage) për mallrat ushtarake
8
Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave ushtarake
9
Autorizim për transship ndërkombëtar mallrave ushtarake
10
Autorizim për negocim të marrëveshjeve ndërkombëtare për mallra ushtarake
11
Çertifikatë e regjistrimit për mallrat ushtarake
12
Çertifikatë ndërkombëtare importi për mallra ushtarake
13
Çertifikatë e përdoruesit të fundit për mallra ushtarake
14
Çertifikatë e shpërndarjes së mallit për mallra ushtarake
15
Autorizim për import të përkohshëm të mallrave ushtarake
16
Autorizim për eksport të përkohshëm të mallrave ushtarake
17
Licensë eksporti me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë
18
Licensë eksporti e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
19
Licensë eksporti e pakufizuar për mallra mallrat me përdorim të dyfishtë
20
Licensë importi me një përdorim për mallrat me përdorim të dyfishtë
21
Licensë importi e përgjithshme për mallrat me përdorim të dyfishtë
22
Licensë importi e pakufizuar për mallrat me përdorim të dyfishtë
23
Licensë për veprimtari ndërmjetësuese(brokerage) me një përdorim, për mallrat me përdorim të dyfishtë
24
Licensë për transferim software ose teknologjive nëpërmjet rrugëve elektronike
25
Autorizim për tranzit ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë
26
Autorizim për transship ndërkombëtar të mallrave me përdorim të dyfishtë
27
Autorizim për mallrat që nuk përfshihen në listën e miratuar për kontroll
28
Çertifikatë ndërkombëtare importi për mallrat me përdorim të dyfishtë
29
Çertifikatë e përdoruesit të fundit pë mallrat me përdorim të dyfishtë
30
Çertifikatë e shpërndarjes së mallit pë mallrat me përdorim të dyfishtë
31
Autorizim për eksport të përkohshëm për mallrat me përdorim të dyfishtë
32
Autorizim për import të përkohshëm për mallrat me përdorim të dyfishtë

Faqje me interes


Ndërkombëtare

Kombëtare

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Dhoma e Tregtisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme

 

 

© 2009 AKSHE  ::: Ministria e Mbrojtjes