***  MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË AKSHE ***
Faqja kryesore | Rreth nesh | Dokumentat Ligjore | Mallrat me përdorim të dyfishtë | Mallrat Ushtarake | Kontakt | English

 

Titullari
Struktura
Kontrolli Shtetëror i Eksporteve
Legjislacioni
Procedurat
Publikime
E drejta informimit

 


 

 

LEGJISLACIONI KOMBËTAR PËR AUTORITETIN E KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE

 

Ligji nr. 9707, datë 05.04.2007
"Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë"

LIGJ Nr. 73/2013
Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9126, datë 29.7.2003 "Për përdorim civil të lëndëve plasëse dhe lëndëve piroteknike dhe fishekzjarre në Republikën e Shqipërise", të ndryshuar".

LIGJ Nr. 74/2014
"Për Armët"

LIGJ Nr. 75/2013
Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9707, datë 5.4.2007 "Për kontrollin shtetërorë veprimtariseë së import- eksportit të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë", të ndryshuar

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 43, datë 16.01.2008
"Për organizimin, funksionimin dhe statusin e autoritetit të kontrollit shtetëror të eksporteve"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 351, datë 11.05.2016
"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.43 "Për organizimin, funksionimin dhe statusin e autoritetit të kontrollit shtetëror të eksporteve"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 658, datë 29.07.2015
"Për përcaktimin e procedurave për dhënien e licensave për prodhimin çaktivizimin dhe riparimin e armëve"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 675, datë 28.09.2016
"Për miratimin e rregullave dhe të procedurave për krijimin e sistemit të gjurmimit dhe të identifikimit të lëndëve plasëse për përdorim civil"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.703, datë 12.10.2016
"Për miratimin e listës së mallrave ushtarake dhe të listës së mallrave e teknologjive, me përdorim të dyfishtë, që i nënshtrohen kontrollit shtetëror të import-eksporteve"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 305, datë 25.3.2009
 "Për përcaktimin e procedurës së lëshimit të dokumenteve ligjore të garancisë ne fushën e kontrollit shtetëror të veprimtarise së import-eksportit të mallrave ushtarake dhe të mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 304, datë 25.3.2009
" Për përcaktimin e procedurave për kryerjen e ekspertizave dhe të kontrollit nga Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE)"


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 604, datë 28.8.2003
"Për miratimin, në parim, të kodit të sjelljes së Bashkimit Europian për eksportin e armeve"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 341, datë 8.4.2009
“ Për përcaktimin e tarifave për lëshimin e dokumentave ligjore”


Urdhër nr. 384, datë 05.03.2015
"Për miratimin e dokumentacionit dhe formularit tip të nevojshëm për aplikimin e subjekteve të përfshira në transferimet ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë"


Urdhër nr. 385, datë 05.03.2015
Për një ndryshim në Urdhërin Nr. 163, datë 05.05.2009 "Për miratimin e formatit tip te dokumentave ligjorë lëshuar nga autoriteti i kontrollit shtetëror të eksporteve"


Urdhër nr. 386, datë 05.03.2015
"Për përcaktimin e formatit të raportit, afatet dhe koha e paraqitjes së raporteve"


Urdhër nr. 387, datë 05.03.2015
"Për afatet e shqyrtimit të aplikimit për licensa dhe autorizime brenda autoritetit të kontrollit shtetëror të eksporteve"

Ligji nr.9126, date 29.7.2003
"Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërise"

Ligji nr.10 388, date 03.03.2011
"Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërise"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.469, datë 29.06.2011
"Për procedurën e dhënies së lejes së importit, eksportit dhe prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil
"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.892, datë 04.11.2015
"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.469, datë 29.06.2011"Për procedurën e dhënies së lejes së importit, eksportit dhe prodhimit të lëndëve plasëse për përdorim civil
"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.932, datë 18.11.2015
Për procedurën e dhënies se lejes së importit, eksportit dhe të prodhimit të lëndëve piroteknike, fishekzjarre, për përdorim civil

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.525, datë 30.07.2004
"Për procedurën e aplikimit për regjistrimin e lëndëve plasëse në regjistrin shtetëror të lëndëve plasëse për përdorim civil"

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.963, datë 02.12.2015
"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.525, datë 30.07.2004" Për procedurën e aplikimit për regjistrimin e lëndëve plasëse në regjistrin shtetëror të lëndëve plasëse për përdorim civil"

MEMORANDUM MlREKUPTIMI, datë 5.12.2011
Mbi Bashkëpunimin për kontrollin e mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive
me përdorim të dyfishtë
Faqje me interes


Ndërkombëtare

Kombëtare

Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Ekonomise,Tregtise dhe Energjitikes
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Dhoma e Tregtisë
Ministria e Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme

 

 

© 2009 AKSHE  ::: Ministria e Mbrojtjes